"Energie en CO2-strategie" van de MIVB

De MIVB legde in februari 2014 de laatste hand aan haar “CO2- & Energiestrategie” met voorspellingen tot 2030. Voor dit project kon de MIVB rekenen op de steun van consultantsbureau Climact dat is gespecialiseerd in energie & klimaatverandering. Uit de CO2-balans bleek dat de broeikasemissies van de MIVB in 2010 werden geraamd op 170 ktCO2e, overeenkomstig de gekozen scope waarbij directe en indirecte emissies werden gecombineerd. De energie voor rollend materieel is de belangrijkste bron van emissies (42%). Datzelfde jaar steeg de energiefactuur van de MIVB tot €32 miljoen, 75% voor rollend materieel en 25% voor infrastructuur.

Na deze CO2-balansanalyse werd een raming gemaakt van de emissies van de MIVB tot 2030, waarbij rekening werd gehouden met verschillende factoren die een invloed hebben, zoals vervoersvoorzieningen (verwacht wordt dat die zullen verdubbelen tegen 2030 vergeleken met 2010), uitbreiding van de infrastructuur en toename van human resources.

Voor het baseline scenario, waarbij de technologie niet verandert en waarin de verdubbeling van de voorzieningen is opgenomen, stijgen de emissies van de MIVB naar 285 ktCO2e in 2030, d.w.z. een jaarlijkse toename van 3%. De daarmee overeenstemmende jaarlijkse energiefactuur in 2030 zou stijgen naar €55 miljoen (€44 miljoen in 2017), waarbij wordt uitgegaan van constante energieprijzen en in het slechtste scenario, zelfs zou kunnen stijgen naar €65 miljoen in 2030. Tijdens de studie zijn tal van acties bepaald met de MIVBdeskundigen om de CO2-emissies en energiekosten te verminderen. Er werden meer dan vijftig concrete acties geselecteerd, die het rollend materieel, de gebouwen, de aankopen of de uitrusting voor het opwekken van hernieuwbare energie dekken.

Er werd een bijzondere combinatie van deze acties gekozen om een ambitieus en realistisch scenario uit te stippelen. Dit scenario zal de emissies met 30 % verminderen en de jaarlijkse energie met €25 miljoen in 2030 t.o.v. het basisscenario, in weerwil van een verdubbeling van de vervoersvoorziening. Dit is een ambitieus scenario maar het profiteert van de engagementen die de MIVB al is aangegaan in haar beheerscontract 2013-2017. De belangrijkste acties hebben betrekking op het rollend materieel, inclusief de elektrificatie van de busvloot.

Gerelateerde emissies (directe en indirecte per aangeboden plaats.kilometer) zullen beduidend dalen tegen 2030, van 24 gCO2/pl.km in 2010 naar 14 gCO2/pl.km in 2030. De financiële impact van de scenario’s was gebaseerd op een beoordeling van de investering, de werkingskosten en energiefacturen. De bijkomende investeringen die nodig zijn voor dit ambitieuze scenario worden gecompenseerd door de winsten op de energiefactuur, waardoor het scenario tegen 2030 kosteneffectief zal zijn.

Afb. 27 – Weergave van de CO -strategie van de MIVB vergeleken met het baseline scenario

Fig. 27 – View of the STIB carbon strategy compared to the baseline scenario


 Executive Summary : 2030 STIB Carbon Strategy