1.2. Communicatiestrategie

Bewust maken van het personeel is een belangrijk element van een actieplan voor de vermindering van de CO2-emissies, vanwege de enorme potentiële besparingen. Het is algemeen aanvaard dat 10% tot 40% van de energie van een bedrijf verspild wordt door verkeerd gedrag van het personeel1. Dit is energieverbruik die niet verminderd kan worden met nieuwe, efficiëntere boilers of verlichting, het gaat hier simpelweg om energie die niet verbruikt zou mogen worden.

Voorbeelden hiervan zijn computers en verlichting die aan worden gelaten na de kantooruren. Het grootste deel van deze verspilling kan vermeden worden door het gedrag van de mensen te veranderen, in plaats van met traditionele investeringen om de energie-efficiëntie te verhogen. Het gedrag veranderen en mensen aansporen om iets niet meer te doen of juist wel te doen, of iets helemaal anders te doen, hoeft niet veel te kosten. Vaak bestaat de investering hier in mensuren en promotiemateriaal. Gezien het potentiële energieverbruik en de mogelijke kostenbesparingen zijn deze kosten van campagnes die een gedragsverandering beogen, snel terugverdiend. De TK2-partners raden dan ook aan om een communicatiestrategie hiervoor uit te werken.

Efficiënte planning

Bewustmakingscampagnes kunnen gedragsverande- ringen onder het personeel stimuleren en op korte termijn tot meetbare resultaten leiden. Een communicatiestrategie inzake energieverbruik en een daling van de CO2-emissies moet uit verschillende, opeenvolgende stappen bestaan:

 • De eerste stap is het opstellen van een communicatie- en bewustmakingsplan voor de strategie voor een daling van de CO2-emissie. Dit vereist een goed inzicht in het personeelsbestand en het vastleggen van belangrijke doelstellingen. U kunt bijvoorbeeld beslissen om uw activiteiten af te stemmen op nationale of internationale evenementen zoals de klimaatweek, om de voordelen te maximaliseren. Het is aan te raden om doelen te stellen, de manier om deze te meten en de beschikbare bronnen te bepalen, zoals uw personeel, budgetten voor promotie, enz.
 • Dan dient u activiteiten te ondernemen die u zullen helpen bij het bereiken van uw doelstellingen. U moet voorrang geven aan acties op basis van de beschikbare bronnen. Als u bijvoorbeeld de energieverspilling door het niet uitdoen van verlichting en computers wilt aanpakken, moeten uw acties zich hierop concentreren. Werk samen met communicatieverantwoordelijken om de juiste acties te kiezen en gerichte boodschappen rond de campagne te ontwikkelen. Het is bewezen dat betere resultaten bereikt worden wanneer de communicatie afgestemd is op de doelgroep en dat het taalgebruik een enorm effect heeft op het engagement van mensen. Wanneer u over de daling van de CO2-emissies spreekt, zullen veel mensen zich daar geen beeld bij kunnen vormen. U kunt hun aandacht echter trekken met een boodschap als: ‘Als iedereen zijn computer ‘s avonds uitschakelt, kan het bedrijf genoeg besparen om twee busbewakingssystemen aan te kopen...’
 • Meet dan de resultaten (idealiter die van de individuele acties) om hun doeltreffendheid te beoordelen en bekijk wat u wilt veranderen, herhalen, afschaffen, enz.
 • Deel tot slot de resultaten en blijf actief. Bedrijven organiseren maar al te vaak communicatiecampag- nes om daarna stil te vallen: dat is inefficiënt. Breng mensen nieuwe gewoonten bij, die ze zonder moeite blijven volhouden.

Het is bijzonder nuttig om inzicht te krijgen in waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, om daarmee te kunnen bepalen hoe u gedragingen het best kunt veranderen. Personeelsenquêtes zijn hiertoe een nuttig middel, maar u kunt ook met de personeelsleden praten over eventuele omstandigheden die hun gedragingen beïnvloeden. Een voorbeeld: Als het personeel de thermostaatinstellingen op een bepaalde plaats voortdurend verandert, duidt dit mogelijk op een groter probleem met de verwarmings- en koelsystemen, die onderzocht en gerepareerd moeten worden, voordat u de gedragingen van uw personeel kunt veranderen.

Een Energieweek of Energie-uitdaging zijn goede voorbeelden van acties die kunnen worden genomen om het personeel bewust te maken.

Energieweek

Een ‘Energieweek’ is een evenement om het algemene bewustzijn in verband met energie te verruimen. De doelstelling is alle personeelsleden te overtuigen dat ze een bijdrage moeten leveren aan de daling van het energieverbruik van de vervoermaatschappij en om hen aan te moedigen kleine stapjes te zetten om de energie-efficiëntie op hun werkplek te verbeteren.

Daarnaast zal het bewust maken van het personeel ervoor zorgen dat het zich proactiever zal meewerken aan de rapportering van energieverspilling.

Een Energieweek is de ideale gelegenheid om alle aspecten van energie-efficiëntie en energieverbruik onder de aandacht te brengen. Om een Energieweek tot een succes te maken, moet gebruik gemaakt worden van geschikte meetinstrumenten (zie Gegevensinzameling en -analyse hierboven).


 

U kunt verschillende media gebruiken om het bewustzijn van het personeel te verhogen:

 • Posters en stickers om het personeel op de hoogte te brengen van de Energieweek en hen achtergrond- informatie over het initiatief te geven
 • Publicatie van artikels in interne magazines en op het intranet
 • Het uitdelen van informatiepakketten met informatie over energieverbruik en tips om energie te besparen
 • Het mailen van dagelijkse tips voor energiebesparing naar alle personeelsleden, net als e-bulletins en interne communicatie met informatie over energiebesparingen
 • Het organiseren van lunchseminaries over bepaalde onderwerpen
 • Positief gedrag en inspanningen belonen met een geschenk (bijv. een chocoladereep voor personeelsleden die hun computer uitschakelen)
 • Het organiseren van wedstrijden en quizzen over energiebesparingen.

Energie-uitdaging

Mensen zijn het meest geneigd om hun gedrag te veranderen wanneer ze aangemoedigd worden met duidelijke stimulansen. Een ‘Energie-uitdaging’ is het ideale middel om de werknemers van een bedrijf te mobiliseren om energie te besparen. Beloningen op basis van prestaties zijn een nuttige manier om personeel op te voeden met energie-efficiënte maatregelen. Een belangrijk aspect van een dergelijke uitdaging is het vermogen om de energiebesparingen te meten, met een goede opvolging en waarneembare inspanningen.

Alvorens men een Energie-uitdaging aangaat, moet gezorgd worden voor een optimale werkomgeving. Een energie-uitdaging aangaan in een slecht geïsoleerd gebouw, is zinloos. Daar komt nog bij dat de uitdaging moet worden georganiseerd over een lange periode (vb. winter) om vergelijkingen te vergemakkelijken. Het succes zal afhangen van het verbeteringspotentieel en de motivatie van de deelnemers.

Zodra men het juiste gedrag heeft aangenomen, zouden de resultaten stabiel moeten blijven, op voorwaarde dat er regelmatige (maandelijkse) herinneringsacties worden gepland. Het langetermijnengagement van een projectmanager en de steun van de bedrijfshiërarchie zijn een must, om de volledige medewerking van alle deelnemers te waarborgen.

1  In het VK wordt 21% van alle energie van bedrijven verspild door verkeerd gedrag van het personeel.