Vervoersregels van de MIVB

WIE ZIJN WIJ?

I. De MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat nr. 76, is een publiekrechtelijke vereniging belast met de uitbating van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haar organisatie en de organisatie van haar activiteiten worden geregeld door de Ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsbesluiten, door haar beheersovereenkomst, door haar bestek, door de beslissingen van de Regering en van haar verschillende bestuursorganen en door de wet- en regelgeving die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing is met betrekking tot het openbaar vervoer, en meer bepaald met betrekking tot de controle van vervoerbewijzen. De door de MIVB aangeboden dienst is eveneens afhankelijk van de akkoorden met overheden en met de exploitanten van de andere openbaarvervoernetten waarmee de MIVB samenwerkt in het kader van de interoperabiliteit.

De regels, voorwaarden en transporttarieven worden vastgelegd door een besluit van de Regering:

  • De gedragsregels worden vastgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • De prijzen van de vervoerbewijzen en de vervoerbewijsdragers, alsook andere kosten verbonden aan het gebruik van deze vervoerbewijzen en dragers, wordt vastgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk

Dit document wil aan de gebruiker van het stedelijk openbaarvervoernet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een niet-exhaustieve manier informatie bieden over de regels die hij moet naleven wanneer hij ervan gebruik maakt. Door het netwerk van de MIVB te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij kennis genomen heeft van dit document en gaat hij ermee akkoord zich er aan te houden zonder voorbehoud. Dit document kan te allen tijde door de MIVB om legitieme redenen worden gewijzigd, onder meer omdat haar opdracht van openbare dienst dit vereist, om zich te schikken naar de beslissingen van de overheid of om te voldoen aan operationele vereisten in verband met de infrastructuur, het netwerk of de middelen.

Gebruikers zijn verplicht dergelijke wijzigingen na te leven, zonder vergoeding.

De gebruiker van de MIVB is bovendien net als de MIVB onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de openbare dienst van openbaar stadsvervoer, en moet alle wijzigingen in deze bepalingen met onmiddellijke ingang naleven. Hij kan zich in geen geval op de bepalingen van dit document beroepen om zich vrij te stellen van zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, die in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben op de inhoud van dit document. Indien het huidige document tegenstrijdig zou zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling, in het bijzonder met het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 of het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017, beide hierboven vermeld, dan geldt de wettelijke of reglementaire bepaling.