Missie, visie en verantwoordelijkheid

VERBINTENISSEN

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel is een publiekrechtelijke entiteit, bij ordonnantie van 22 november 1990 belast met de uitbating van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een beheerscontract bepaalt elke 5 jaar de opdrachten en verbintenissen van de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De raad van bestuur van de MIVB is belast met de controle van de goede uitvoering van het beheerscontract. Een ondernemingsplan definieert de opdrachten en visie van de MIVB en de strategie die wordt gevoerd om de doelstellingen van het beheerscontract te behalen.

Missie, visie en verantwoordelijkheid